Turvallisuusasiakirja

turvallisuus_yla.JPG

1. Palvelun tarjoaja

2. Vastuu turvallisuudesta

3. Mahdolliset vaaratilanteet ja niiden seuraukset

4. Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy

5. Ohjeet mahdollisten vaaratilanteiden varalta

6. Vetäjien perehdyttäminen ja koulutus

7. Tilat, rakenteet, kalusto ja välineet

8. Olosuhteet

9. Osallistumisen edellytykset ja osallistujien määrä

10. Toiminnan vaikutuspiirin huomioon ottaminen

11. Poikkeustilanteiden kirjaaminen ja toiminnan kehittäminen

12. Ilmoittamisvelvollisuus onnettomuuksista ja vakavista läheltä piti -tilanteista

13. Turvallisuusasiakirjasta ja turvallisuussuunnitelmasta tiedottaminen

1. PALVELUN TARJOAJA

Palvelun tarjoaja on melontaseura Marjaniemen Melojat Ry, Marjaniemenranta 1, 00930 Helsinki. Seuran kotisivujen osoite on www.marjaniemenmelojat.fi

Seuran melontalajeja ovat kunto-, sup-, virkistys- ja retkimelonta. Talven aktiviteettinä on potkukelkkailu. Marjaniemen Melojat ry järjestää tulokaskursseja seuran ulkopuolisille ja melontakoulutusta jäsenilleen. Jäsenille on ohjattuja melontoja vajalta sekä retkiä merialueilla ja sisävesillä. Seuran päätapahtumaan Pääkaupunkimelontaan ja osaan muitakin tapahtumia voivat osallistua myös seuran ulkopuoliset. Toiminta perustuu täysin talkootyöhön ja vapaaehtoisuuteen.

Toimintaympäristöinä ovat Marjaniemenranta 1:ssä oleva vaja, vajaranta, meri ja erilaiset vesistöt sekä näiden rantautumispaikat. Seuran jäsenet saavat käyttää seuran vajaa, kalustoa sekä varusteita seuran tapahtumissa sekä vajalta tapahtuvassa omaehtoisessa melonnassa. Jäsenemme voivat vuokrata kajakkeja ja omalle kalustolleen säilytyspaikan.

Tämä ohje koskee seuran ohjelmassa olevia tapahtumia. Tapahtumiin osallistuvien edellytetään noudattavan seuramme turvallisuusohjeita, joita suositellaan myös omaehtoiseen melontaan.

2. VASTUU TURVALLISUUDESTA

Seurassamme on parannettu ja parannetaan jatkuvasti toiminnan turvallisuutta. Painotamme turvallisuus¬hakuisen asennoitumisen tärkeyttä ja ennalta varautumista. Jokainen kuitenkin osallistuu toimintaan omalla vastuullaan.

Seuran hallitus hyväksyy turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja tiedottaa niistä, seuraa onnettomuus- ja läheltä piti tilanteita ja raportoi niistä sekä tarvittaessa muuttaa ohjeita ja puuttuu epäkohtiin. Koulutuksesta sekä vajan, kaluston ja varusteiden kunnossapidosta huolehtivat tehtäviin valitut jaostot. Ajan tasalla olevat hallituksen ja jaostojen yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Toimintojen vetäjät huolehtivat siitä, että toimitaan annettujen ohjeiden ja tilanteen vaatimusten mukaisesti. Osallistujat noudattavat saamiaan ohjeita sekä ilmoittavat kalustossa, varusteissa tai rakennetussa ympäristössä havaitsemistaan puutteista.

Osallistujille ja vetäjille on erilliset turvallisuusohjeet tulokaskursseille (Liitteet 2.1.1, 2.1.2 ja 2.1.3), virkistysmelontaan (Liitteet 2.2.1 ja 2.2.2) ja potkukelkkailuun (Liite 2.2.3). Yön yli retkille ja perinteeksi muodostuneelle keväiselle Virolahti-retkelle on tehty erilliset turvasuunnitelmat osallistujaluetteloineen. (Liitteet 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. ja 2.3.4.) Yhteistyönä toteutettaviin uimahalliharjoituksiin löytyy erillinen ohje seuran kotisivuilta (Uimahallivuorojen lisäohje).

Turvallisuusasiakirjaa täydennetään myöhemmin kunto-, sup- ja aallokkomelonnan sekä rekutusharjoitusten, Pääkaupunkimelonnan ja Rantapäivän osalta.

Voimassa olevat turvasuunnitelmat ja -ohjeet ovat nähtävissä vajalla ja seuran kotisivuilla.

3. MAHDOLLISET VAARATILANTEET JA NIIDEN SEURAUKSET

Vaaratilanteita ei voi täysin välttää. Ennakoimalla ja etukäteen varautumalla voi vähentää vaaraan joutumista ja ennen kaikkea lieventää jo tapahtuneen seurauksia. Tärkeää on katkaista pahenevien seurausten ketjut mahdollisimman aikaisin. Ennakointia ja varautumista auttaa, kun tietää eri toimintojen ja ympäristöjen mahdollisista vaaratilanteista, niiden syistä ja seurauksista.

Ratkaisevinta vaaratilanteiden välttämisessä ovat omat asenteet ja oma toiminta, turvallisuushakuisuus ja oikea käsitys omista kyvyistä, kunnosta ja taidoista.

Riski joutua vaaraan kasvaa, jos kalusto tai varusteet eivät ole käyttäjälleen sopivia, jos ne eivät ole kunnossa tai jos ne eivät sovellu suunniteltuun toimintaan tai olosuhteisiin. Oikeilla valinnoilla vältetään vaaraan joutumista.

Ennakkoon on selvitettävä olosuhteet, joissa toimitaan ja ymmärrettävä omat mahdollisuudet niissä selviy¬tymiseen. Olosuhteet muuttuvat nopeastikin. Jos huonontuneisiin olosuhteisiin ei mukauduta sopeuttamalla toimintaa uuteen tilanteeseen, niin riski joutua vaaraan kasvaa. Olosuhteiden muutosten ennakointi ja mahdollisiin muutoksiin varautuminen taas vähentävät riskiä.

Vaaratilanteita, niiden seurauksia ja todennäköisyyksiä eri toimintaympäristöissä on kuvattu erillisessä liitteessä (Liite 3. + 5.)

4. VAARATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY

Vaaratilanteiden ennalta ehkäisyä tarkastellaan melojan, vetäjän sekä jaostojen ja hallituksen näkökulmasta. Ennalta varautumisen painopiste on kunnon ja taitojen ylläpito ja kehittäminen.

Toimintaan valmistumisen ja toiminnan aikana tarkastelun kohteena ovat osallistumisen edellytykset, vaaratilanteiden tunnistaminen sekä suunnitellun toiminnan peruminen tai jo käynnissä olevan toiminnan muuttaminen tai keskeyttäminen.

Liitteissä esitetään tarkemmin vaaratilanteiden ennaltaehkäisy melojan (Liite 4.1), vetäjän (Liite 4.2.) sekä jaostojen ja hallituksen (Liite 4.3.) kannalta.

5. OHJEET MAHDOLLISTEN VAARATILANTEIDEN VARALTA

Tapahtumien vetäjien ja ohjaajien tehtävänjaosta sovitaan etukäteen. Onnettomuustilanteissa toimitaan sovitulla tavalla. Keskeistä on pelastaa ihmiset ja estää tilanteen paheneminen. Tarkempi ohjeistus on erillisissä liitteissä (Liite 3. + 5. ja Liite 5.).

6. VETÄJIEN PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTUS

Vetäjällä tulee olla riittävä melontakokemus ohjatakseen osallistujia turvalliseen toimintaan. Hänen on ymmärrettävä toiminnan toteuttamisen edellytykset ja mahdolliset vaaratilanteet. Vetäjän on muutettava toimintaa tai keskeytettävä se, jos muuttuneet olosuhteet lisäävät riskejä. Toimintojen vetäjät ovat ensiaputaitoisia sekä harjoittelevat kaatumistilanteita ja kaatuneen melojan takaisin kanoottiin avustamista.

Tapahtuman vetäjien tehtäväjako ja onnettomuustilanteissa toimiminen sovitaan aina etukäteen. Tulokas¬kurssien vetäjille ja ohjaajille järjestetään ennen kursseja perehdyttämistilaisuus, jossa käydään läpi kurssien turvajärjestelyt ja toiminta. Pääkaupunkimelontaa valmistelevat sopivat opastuksesta ja vajarannan järjestelyistä etukäteen, varaavat turvaveneet sekä niiden miehistön. Turvaveneiden reitit, yhteydenpito ja toiminta sovitaan ennen tapahtuman alkua.

Melontatekniikkaa sekä kaatumistilanteita ja kaatuneen melojan takaisin kanoottiin avustamista harjoitellaan uimahallissa ja vesillä. Seura tarjoaa vetäjille ja ohjaajille mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin; kuten turva- tekniikka- ja ensiapukoulutuksiin. Seuran hallitus kerää ja ylläpitää tiedot seuran maksamista koulutuksista.

7. TILAT, RAKENTEET, KALUSTO JA VÄLINEET

Seuran tukikohta rakenteineen sekä kalusto ja varusteet ovat seuran valvonnassa ja kunnossapidossa. Tilojen, kaluston ja varusteiden tarkastukset tehdään vuosittain. Jatkuva seuranta edellyttää, että jokainen ilmoittaa kalustossa ja varusteissa ilmenevistä vioista. Vialliset kajakit kirjataan vikalistalle ja laputetaan pois käytöstä odottamaan korjaamista.

Vajassa on alkusammutusvälineet ja sisätiloista pääsee pois ilman avaimia.

Liitteenä on tarkempi erittely toiminnassa tarvittavista välineistä (Liite 7.) sekä lyhyt ohjeistus trailerin käyttöön (Liite 8.).

8. OLOSUHTEET

Olosuhteet vaikuttavat oleellisesti toimintaan. Kaluston ja varusteiden on oltava olosuhteisiin sopivia ja itse melojan osaamisen, kunnon ja vireyden on vastattava olosuhteiden vaatimuksia. Ennen toimintaa on tiedettävä toiminta-alueen olosuhteet ja niiden ennakoitu kehittyminen, niissä toiminnan aikana odotettavat muutokset.

Sään muutoksia ja kelin kehittymistä on seurattava jatkuvasti. Lämpötilan, tuulen, aallokon, sateen, valoisuu¬den, auringonpaisteen ja jäätymisen muutokset vaikuttavat olosuhteisiin. Sään ohella myös muu vesiliikenne ja sen muutokset on otettava huomioon.

Vaikka olosuhteet eivät muuttuisikaan, niin selviytymistä voivat vaikeuttaa kaluston rikkoutuminen, haaveri, eksyminen, melojan väsyminen, nestevajaus, alhainen veren sokeri, sairauskohtaus tai muu ongelmatilanne. Näiden vaikutus voi olla sama kuin olosuhteiden pahentumisen.

Olosuhteiden pahentuessa ja tilanteen vaikeutuessa tai selviytymismahdollisuuksien huonontuessa toimintaa muutetaan tai keskeytetään kokonaan.

9. OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET JA OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ

Toimintaan osallistumisen edellytykset ovat vetäjien, osallistujien, olosuhteiden sekä kaluston ja varusteiden muodostama kokonaisuus. Toimintaan osallistujan lisäksi toiminnan vetäjän on arvioitava osallistujan osallistumisedellytyksiä sekä osallistujan että myös muiden turvallisuuden kannalta. Toiminnan vetäjän vastuulla on viime kädessä päättää osallistuja pääsystä mukaan.

Tapahtumien taito- ja kuntovaatimukset ilmoitetaan etukäteen. Kalusto- ja varustevaatimukset ovat tapahtumakohtaisia ja niistä ilmoitetaan etukäteen. Tapahtumien osallistujamäärä voidaan rajata etukäteen.

Osallistujan vastuulla on huolehtia tapahtuman aikana kalustosta ja muista varusteista. Osallistujien on noudatettava vetäjän ohjeita.

10. TOIMINNAN VAIKUTUSPIIRIN HUOMIOON OTTAMINEN

Melojan on vesillä, rannoilla ja maastossa liikkuessaan otettava huomioon muut näissä ympäristöissä liikkuvat ja oleilevat; niin ihmiset kuin eläimetkin. Myös kasvillisuutta, vettä ja maaperäkin tulee suojella.

Noudattamalla vesiliikenteen sääntöjä ja liikkumalla väylien ulkopuolella vältetään vaaratilanteet muiden alusten kanssa. Jokamiehen oikeuksiin kuuluvat myös velvollisuudet. Rantauduttaessa ja leiriydyttäessä kunnioitetaan pihapiirien rauhaa, rannoilla olevia ei häiritä eikä syyllistytä tirkistelyyn.

Pesimäaikoina ei rantauduta pesintäluodoille eikä -särkille. Kasvillisuutta tai muutakaan luontoa ei vahin¬goiteta ja roskat tuodaan keruupisteisiin. Kaikki veteen joutuva eloperäinen aines rehevöittää, samoin pesuaineet. Avotulen tekeminen on luvanvaraista ja keittimien käytössä on oltava huolellinen. Tuli rapauttaa kalliota eivätkä tulen jäljet häviä.

Kaluston kuljetuksessa noudatetaan olemassa olevia säädöksiä ja erityistä huomiota kiinnitetään kuorman kunnolliseen sitomiseen hihnoilla. Irronnut kajakki voi tehdä pahaa jälkeä. Trailerin käytöstä ovat ohjeet liitteessä (Liite 8).

11. POIKKEUSTILANTEIDEN KIRJAAMINEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Turvallisuuden parantaminen sekä omaehtoisessa melonnassa että seuran järjestämissä tapahtumissa edellyttää poikkeavien ja mahdollisesti vaaraa aiheuttavien tilanteiden samoin kuin läheltä piti tilanteiden ja onnettomuustilanteiden kirjaamista (Läheltäpiti- ja onnettomuustilanteet). Hallitus käsittelee kirjatut poikkeustilanteet ja raportoi niistä sekä tarvittaessa muuttaa ohjeita ja puuttuu epäkohtiin.

12. ILMOITTAMISVELVOLLISUUS ONNETTOMUUKSISTA JA VAKAVISTA LÄHELTÄ PITI -TILANTEISTA

Hallitus on vastuussa tiedottamisesta ja hoitaa ilmoittamisen Melonta- ja Soutuliittoon, joka vuosittain käy kaikki raportoidut tapaukset viranomaisten ja muiden melontaa harjoittavien yhteisöjen kanssa lävitse Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa.

13. TURVALLISUUSASIAKIRJASTA JA TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN

Viimeisin versio turvallisuusasiakirjasta liitteineen on vajalla ja seuran kotisivuilla. Uusista päivityksistä tiedotetaan vajan ilmoitustaululla, kotisivulla ja tiedotteessa.

Vetäjien on tutustuttava turvallisuusasiakirjaan ja tapahtuman turvallisuusohjeisiin tai retken turvasuunnitel¬maan. Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien tiedotustilaisuuksissa käydään läpi keskeiset näitä koskevat ohjeiden osat. Tulokaskurssien vetäjille ja ohjaajille järjestetään ennen kursseja perehdyttämistilaisuus, jossa käydään läpi kurssien turvajärjestelyt ja toiminta. Retken tai tapahtuman vetäjän vastuulla on käydä läpi turvallisuuden kannalta keskeiset osat.

14. OSALLISTUJILLE JA VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE ANNETTAVAT TIEDOT

Toimintaan osallistumisen edellytykset, toiminnan luonne, kesto ja vaativuus sekä mahdolliset kalusto- ja varustevaatimukset ilmoitetaan etukäteen.

Ennen tapahtuman alkua kerätään osallistujalista. Tapahtuman vetäjä kertoo osallistujille tapahtuman toimintaohjeet sekä osallistujien vastuulla olevat osat turvaohjeesta. Mahdollisissa vaaratilanteissa toimiminen selvitetään osallistujille ennen tapahtuman alkua. Osallistujille kerrotaan tapahtuman vetäjien ennakkoon sovittu tehtäväjako ja onnettomuustilanteissa toimiminen.

Osallistujille kerrotaan tapahtuman aikana tarvittaessa täsmennyksiä aikataulusta, reitistä ja tapahtuman kulusta.

Retkillä tiedotus turvasuunnitelmasta hoidetaan etukäteen osallistujille järjestettävässä retkipalaverissa ja kerrataan tarvittaessa retken aikana. Retken jälkeen pidetään osallistujille palaveri, jossa käydään läpi myös retken turvapalaute.

Hallitus hoitaa tarvittaessa tiedot viranomaisille, kuten merivartiostolle tai poliisille.

Hyväksytty Marjaniemen Melojat ry:n hallituksen kokouksessa 4.04.2016

Turvallisuus

Liite 2.1.1
Peruskurssin turvallisuusohjeet - osallistuja
doc (48 kB)
doc (48 kB)
Liite 2.1.1
Peruskurssin turvallisuusohjeet - osallistuja
pdf (59 kB)
pdf (59 kB)
Liite 2.1.2
Peruskurssin turvallisuusohjeet - vetäjät ja ohjaajat
doc (51 kB)
doc (51 kB)
Liite 2.1.2
Peruskurssin turvallisuusohjeet - vetäjät ja ohjaajat
pdf (62 kB)
pdf (62 kB)
Liite 2.1.3
Peruskurssin noutopisteet hätäkeskusta varten
pdf (611 kB)
pdf (611 kB)
Liite 2.2.1
Turvallisuusohjeet viikkomelontaan ja päiväretkille - osallistuja
doc (48 kB)
doc (48 kB)
Liite 2.2.1
Turvallisuusohjeet viikkomelontaan ja päiväretkille - osallistuja
pdf (90 kB)
pdf (90 kB)
Liite 2.2.2
Turvallisuusohjeet viikkomelontaan ja päiväretkille - vetäjä
doc (49 kB)
doc (49 kB)
Liite 2.2.2
Turvallisuusohjeet viikkomelontaan ja päiväretkille - vetäjä
pdf (97 kB)
pdf (97 kB)
Liite 2.2.3
Turvallisuusohjeet potkukelkkailuun
doc (51 kB)
doc (51 kB)
Liite 2.2.3
Turvallisuusohjeet potkukelkkailuun
pdf (61 kB)
pdf (61 kB)
Liite 2.3.1
Retkitiedote_
doc (66 kB)
doc (66 kB)
Liite 2.3.1
Retkitiedote_
pdf (82 kB)
pdf (82 kB)
Liite 2.3.2
Retken turvasuunnitelma
pdf (104 kB)
pdf (104 kB)
Liite 2.3.3
Helsinki - Vironlahti - Helsinki -retken turvasuunnitelma
doc (60 kB)
doc (60 kB)
Liite 2.3.3
Helsinki - Vironlahti - Helsinki -retken turvasuunnitelma
pdf (105 kB)
pdf (105 kB)
Liite 2.3.4
Retken / tapahtuman osallistujaluettelo
doc (61 kB)
doc (61 kB)
Liite 2.3.4
Retken / tapahtuman osallistujaluettelo
pdf (61 kB)
pdf (61 kB)
Liite 3. + 5.
Vaaratilanteet, niiden seuraukset ja ohjeet vaaratilanteiden varalle
doc (66 kB)
doc (66 kB)
Liite 3. + 5.
Vaaratilanteet, niiden seuraukset ja ohjeet vaaratilanteiden varalle
pdf (67 kB)
pdf (67 kB)
Liite 4.1
Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy - meloja
doc (52 kB)
doc (52 kB)
Liite 4.1
Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy - meloja
pdf (92 kB)
pdf (92 kB)
Liite 4.1
Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy - vetäjä
doc (48 kB)
doc (48 kB)
Liite 4.1
Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy - vetäjä
pdf (90 kB)
pdf (90 kB)
Liite 4.1
Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy - jaostot ja hallitus
doc (48 kB)
doc (48 kB)
Liite 4.1
Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy - jaostot ja hallitus
pdf (89 kB)
pdf (89 kB)
Liite 5
Toiminta poikkeustilanteissa, tietoa päivitetty 2023
doc (71 kB)
doc (71 kB)
Liite 5
Toiminta poikkeustilanteissa, tietoa päivitetty 2023
pdf (142 kB)
pdf (142 kB)
Liite 7
Toiminnassa tarvittavat välineet
doc (46 kB)
doc (46 kB)
Liite 7
Toiminnassa tarvittavat välineet
pdf (87 kB)
pdf (87 kB)
Liite 8
Trailerin käyttö
doc (52 kB)
doc (52 kB)
Liite 8
Trailerin käyttö
pdf (70 kB)
pdf (70 kB)
Liite 11
Poikkeustilanteiden kirjaaminen
doc (45 kB)
doc (45 kB)
Liite 11
Poikkeustilanteiden kirjaaminen
pdf (61 kB)
pdf (61 kB)

Copyright 2024 © Marjaniemen Melojat Ry | Evästeet ja tietosuojaseloste